Řazení:

Reklamační řád

Reklamační řád společnosti Canaria shop s.r.o. se sídlem Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 341551, (dále jen „Provozovatel“) stanoví postup pro podávání a vyřizování reklamací a stížností zákazníků Provozovatele.

I. Všeobecná ustanovení
Provozovatel na svých internetových stránkách www.svetjazyku.com umožňuje zákazníkovi získání voucheru na jazykové kurzy (dále jen „voucher“) v případě, že si tuto službu objedná minimálně předem stanovený počet zákazníků. Provozovatel tak pouze zprostředkovává poskytnutí služby. Poskytovatelem služby je osoba odlišná od Provozovatele, jež jsou v nabídce služby vždy předem přesně identifikována (dále jen „poskytovatel“).

Zákazník objednávkou akceptuje tyto Obchodní podmínky zveřejněné Provozovatelem na internetové stránce www.svetjazyku.com. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele, zákazníka a poskytovatele.

Reklamací nebo stížností se rozumí zejména sdělení námitek či připomínek k zaslanému voucheru a provedené platbě a dalšímu jednání či postupu Provozovatele.

II. Náležitosti reklamace
Zákazník je oprávněn podávat reklamace pouze tak, jak stanoví tento reklamační řád.

Zákazník je povine v rámci reklamace uvést své identifikační údaje – minimálně e-mailovou adresu, pod kterou je registrován na www.svetjazyku.com.

Zákazník je dále povinen uvést důvody reklamace a jak k reklamované skutečnosti došlo a to srozumitelnou formou.

Zákazník je také povinen doplnit jím tvrzené skutečnosti, zejména kopií voucheru. Za tímto účelem je mu poskytnuta lhůta 7 dnů, která může být přiměřeně prodloužena.

III. Důvody odmítnutí podané reklamace
Přijetí a další zpracování reklamace může být odmítnuto v případě, že:

reklamaci podala osoba, která není zákazníkem Provozovatele,
reklamace nemá výše stanovené náležitosti a její nedostatky nebyly odstraněny ani v přiměřené lhůtě, která k tomu byla určená,
reklamace se již vyřizuje,
ve věci rozhodl soud nebo správní orgán nebo řízení ve věci bylo před soudem nebo správním orgánem zahájeno,
uplynula lhůta pro podání reklamace,
předmět reklamace nespadá do odpovědnosti Provozovatele popsané v Obchodních podmínkách společnosti.

IV. Příjem stížností a reklamací
Reklamace a stížnosti mohou být odeslány společnosti:

e-mailovou zprávou,
telefonicky nebo
poštou.
Zákazník je povinen použít kontakty uvedené na www.svetjazyku.com.

V. Zpracování stížností a reklamací
Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 kalendářních dní a začíná běžet dnem obdržení reklamace.

VI. Závěrečná ustanovení
Tento Reklamační řád je účinný od 1.1.2021.


Pro správné fungování používají tyto stránky cookies. Setrváním na stránce s tímto souhlasíte.